-------Advertisement----------

เช็ครูปร่างของก้น…บอกสุขภาพกันเถอะ!!

-------Advertisement----------
รูปร่างของก้นสามารถบ่งบอกสุขภาพโดยเฉพาะไขมันในร่างกายได้เป็นอย่างดี โดยสามารถแบ่งรูปร่างของก้น ได้เป็น 4 แบบ ได้แก่ ก้นทรงสี่เหลี่ยม(ตัว H) ก้นรูปทรงกลม(ตัว O) ก้นทรงลูกแพร์(ตัว A) และก้นทรงตัววี(ตัว V)


ก้นรูปทรงกลม(ตัว O) แสดงว่ามีการกระจายของไขมันที่สมบูรณ์ ไม่สะสมส่วนใดส่วนหนึ่งมากเกินไป

ก้นทรงสี่เหลี่ยม (ตัว H) แสดงว่ามีไขมันส่วนเกินกระจายอยู่รอบเอว มากเกินไป

ก้นทรงลูกแพร์(ตัว A) หรือทรงรูปหัวใจ แสดงว่า  คุณมีการกระจายของไขมันบริเวณต้นขา

ก้นทรงตัววี(ตัว V) แสดงว่า คุณมีฮฮร์โมนเอสโตรเจน(ฮอร์โมนเพศหญิง)ในระดับต่ำ

   รูปร่างก้นมีผลต่อสุขภาพ เพราะมีการศึกษาว่า การกระจายของไขมันไปสู่อวัยวะต่างๆในร่างกายมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ ดังนั้นจึงต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและดูแลรูปร่างให้ดีด้วยนะคะ

ที่มา thaijobsgov.com
-------Advertisement----------
-------Advertisement----------